Washington Square Street Scene, Savannah

Looking east from Washington Square toward the Savannah River